Legislaţie

ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016

Înapoi

ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017
EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016

Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 7.186 din 16 decembrie 2016 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate,
având în vedere prevederile:
- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Articolul I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, punctul 2 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016" se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.
2. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile" titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare" litera C "Activităţi", la punctul 1 "Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare", Calendarul naţional de vaccinare se modifică şi va avea următorul cuprins:
urmând ca începând cu vârsta de 11 luni să fie vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare, respectiv aceşti copii vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).
Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.
*2) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă."
Articolul II
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul III
Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2017.
Articolul IV
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu
Bucureşti, 16 decembrie 2016.
Nr. 1.467.