Radiaţii

Raportări către laboratorul igiena radiaţiilor:
Pentru toate unităţile:
Se vor comunica anual la D.S.P. datele privind expuşii profesional la radiaţii ionizante, pe locuri de muncă şi tip de expunere.

Pentru unităţile medicale:
Se vor comunica trimestrial la D.S.P. datele privind numărul pacienţilor investigaţi şi parametrii de expunere, conform Ord. M.S. 1542/11.12.2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor (publicat în M.O. 1042/28.12.2006) şi Ord. M.S. 1003/19.05.2008 (publicat în M.O. 393/26.05.2008) numai în format electronic conform machetei.

Circuitul documentelor în vederea avizării/autorizării sanitare de către dsp, laboratorul igiena radiaţiilor
1.1. Solicitantul întocmeşte documentaţia de avizare/autorizare, conform procedurilor în vigoare (anexa nr. 2 la norme).
1.2. Procedurile şi formalităţile de autorizare trebuie să fie clare şi uşor accesibile, să fie făcute publice în avans şi să ofere solicitanţilor garanţia că cererea lor este procesată în mod obiectiv şi imparţial.
2. Documentaţia se depune de către solicitant la Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului care are în structură laborator de igiena radiaţiilor ionizante. Direcţiile de sănătate publică care au în structura lor laboratoare de igiena radiaţiilor ionizante şi arondarea teritorială a direcţiilor de sănătate publică care nu au în structura lor laboratoare de igiena radiaţiilor ionizante sunt menţionate în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 431/2004 privind organizarea şi funcţionarea laboratoarelor şi compartimentelor de igiena radiaţiilor ionizante aflate în reţeaua ministerului sănătăţii, cu modificările ulterioare.
3. Biroul pentru avize şi autorizaţii înregistrează documentaţia şi o repartizează laboratorului de igiena radiaţiilor ionizante.
4. Pentru o bună întocmire a documentaţiei necesare şi pentru operativitate, solicitantul poate consulta şi direct laboratorul de igiena radiaţiilor teritorial, înaintea înregistrării documentaţiei la Biroul pentru avize şi autorizaţii.
5.1. Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului, de regulă înainte de expirarea termenului iniţial.
5.2. În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea completării documentaţiei şi transmiterii documentelor solicitate, precum şi cu privire la consecinţele termenului de procesare a cererii prevăzut la punctul 5.1.
5.3. În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
6.1. Autorizaţia este acordată unui prestator pe durată nelimitată.
6.2. Autorizaţia se supune condiţiei îndeplinirii continue a cerinţelor. În acest sens autorizaţia sanitară de funcţionare se vizează anual de către autoritatea emitentă, cu excepţia autorizaţiilor pentru laboratoarele de roentgendiagnostic dentar dotate cu instalaţii radiologice dentare având tensiunea radiogenă ≤ 80 kV, autorizaţii care se vizează la 2 ani.
6.3. În perioada dintre două vize, în cazul în care au fost efectuate modificări faţă de documentaţia şi situaţia pe baza cărora s-a emis autorizaţia, se solicită emiterea unei noi autorizaţii de funcţionare.
6.4. Viza menţionată la punctul 6.2 se aplică pe acelaşi formular de autorizaţie, pe verso sau în rubrica special destinată, cuprinzând data, numărul referatului, numele persoanei care a întocmit referatul şi ştampila conducerii direcţiei de sănătate publică.
7. Anularea autorizaţiei sanitare se poate face în următoarele situaţii:
a) funcţionarea în alte condiţii decât cele existente la data autorizării;
b) neremedierea deficienţelor care pot aduce atingere sănătăţii publice;
c) funcţionarea unităţii cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă;
d) retragerea autorizaţiei Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).
8. Autorizaţia pentru obiectivele/activităţile cu surse şi generatori de radiaţii care se autorizează pe faze de realizare este precedată de obţinerea avizelor sanitare, după caz, de amplasare, construcţie, reamenajare, conservare şi dezafectare instalaţii nucleare şi radiologice, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la norme.
9.1. Documentaţiile de avizare/autorizare, însoţite de referatele de evaluare şi copii după avizele/autorizaţiile eliberate, se arhivează, în condiţii şi spaţii adecvate de păstrare la laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante, precum şi la direcţiile de sănătate publică teritoriale în care se află obiectivul/activitatea autorizate.
9.2. Durata de păstrare a documentelor de la punctul 8: durata de viaţă a obiectivului/activităţii plus 30 de ani.