Anunt examen rezidentiat

Înapoi

 

REZIDENTIAT 8 DECEMBRIE 2019

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 7 noiembrie 2019-19 noiembrie

• programul de depunere a dosarelor este:
• luni - vineri orele 9,00 - 16,00,
• sâmbătă 9,00 - 14,00.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, se stabilește la suma de 400 lei/participant.
(2) Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București, cod: 010024.

Art. 13. - (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
(ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
(iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
(iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
c) copia diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2019 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență;
d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;
f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs.
Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și f) vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere, conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017. În cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate după documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte.

Anunt in format PDF